ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2008

his-story

ನಿನ್ನೆ ಎಮ್ ಭಾವಯ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ನ, ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡ ಯಾರಾತ ಅಂಥ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾತು. ಈ ಕಥಾನಾಯಕ ಎನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಣ್ಣನ ಚಡ್ಡಿ ದೊಸ್ತ. ಶಾಲೆಗುವ ಒಟ್ಟೊಟಿಗೆ ಹೊಯ್ದ್ವಪ. ಆನು ಮಾತ್ರ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇನ್ನು ಪಾಪ್ದವನಂಗೆ ಇದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಎನ್ ದೊಸ್ತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡ (ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವುದೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವವ) ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕಂಡು, ಈಗ್ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಮನುಷ್ ಆಗ್ಬಿಟಿದ್ನ. ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ ಎಂಗ ಸಿಕ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತ್ಯ. ಎಂಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಹತ್ರನು ಹೇಳನ ಅಂತನ್ಸಿ ಈ 'ಇ-ಪ್ರಲಾಪ'ದ ಉದ್ಭವ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: