ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 14, 2011

ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದು ಸುಮಾರೆ ಕಾಲ ಕಳ್ದು ಹೋತು. ಪ್ರತಿ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೂ ಎಂತಾರು ಬರ್ದು ಹಾಕನ ಅನ್ಸದು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಬರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ರೆ ತಲೆ ಓಡ್ತಲ್ಯ, ಕೈ ಓಡ್ತಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲೆ.

Finally, I am here, facing my monitor, holding the keyboard.. thinking which episode of the last one year should I be writing first.. So many things have happened in 2010.. For me, most (or all) of it is great.

* Came back from US (stayed there 2 yrs (24/02/2008 -> 24/02/2010))
* Got married to Pallavi
* Got a nice bike (ie, bicycle) as Birthday gift :-p (Trek 6000D)
* Became President of our school (JNV Gajanur, Shimoga) Alumni association.
* On Professional front, Company is doing good. From 5people company when I joined, Gluster has crossed 50 people mark.
* Witnessed many good things.. like my brother (shreedhar tumballi), sister (divya tumballi) and cousin (shilpa kamalakar) got married. Many more friends shifted their club, from bachelor gang to married men club :-p

Well, on more serious issues, It was seriously disheartening to see so many scams through out the year, at all over the place in India.. Politics has gone for a toss, I didn't see not even a single productive session, both at center and state in 2010.

Its more disheartening to see that most of the village population is migrating to cities, and doing 'GodKnowsWhat' type of work instead of being on their own @ their natives.. Well, I don't blame people who migrate, rather I blame education system, government policies, corruption, media etc. If I am writing from the shoes of a fellow relative/ neighbor at native, in current situation, want my kids to study and do something else.

Btw, in recent times my mathematics skills have disappeared. I guess thats because I am getting confused about number of digits in current day values... All I knew until very recently was up to 7 to 9 digit numbers, but recent time, all the people/media around talk with minimum 6 more digits added to this number. Sad thing is, after studying hard, getting supposedly good job from the campus interview itself, and hoping I work upto my 40-50yrs, I won't make how much a politician (a minister) would make in a day, signing a deal. Really a negative force on your motivation to work in life.

But, somewhere inside me, these things are making me ask, is it enough to contribute to country/society by just paying tax and donating 1 or 2 count to it's population. Surely not!! But where to start? I have many ideas in head, but none of them yield results within minimum of 10yrs. Well, few ideologies suggest picking up gun and shooting corrupt people (most of the movies come with this concept as it makes a very good day dreaming option for people who can't do anything related to society), I am not with it, as I would have to kill 50% of the population (my honest guess is 90% but to be politically correct, i say 50% :-p), and I believe that violence in any form doesn't result in good society. (Some movies I recommend for people who think by violence they can fix the situation are Schindler's List, Hotel Rwanda, No man's land(2001) and many more in this genre (I liked Inglorious Bastards too, but thats not a historical movie).

So, what are the option with you to come out with a good society ? (which in turn will result in good country, with time). One of the things I believe which can work is, with forming a trusted group, with its members belonging to diverse occupation. Assume each one of you having two trusted group, one from your school days, and another from your work place, or professional course college. Now this can help with you with real good contacts. Lets see how.

Most of the times, your school group contains people in different fields like lawyers, doctors, teachers, bankers, engineers, farmers, retail shop owners, franchise owners, school admins etc etc.. Even though it works out bit costlier sometimes, take the service from the people you know, similarly if someone is getting help from you, and you know that person well, don't cheat, and build a trusted network, this should get you a very good contacts and should cover most of your day to day needs.

Now, build/grow the network by helping your school people by introducing them to your professional network if they are in need, and visa-versa. This helps people to increase business, get more clients, get more contacts, spread the name for themself etc etc.. I bet, this can work wonders. The concept of social networking, and I bet, it works.

As long as we think only about ourself, our family we will never grow as a country. Of-course we may help to achieve a stable country in case of global recession, political instability because everyone is taking care of them-self, but it fails when someone harms other to help himself.

Thats the reason, if you consider helping society around you, be good to yourself, make sure your family's desires are fulfilled (as long as they are in your hands).. and then also have a heart to help someone else. Never keep quite when you see some mis-doing, don't go into a confronting mode, but raise your concerns, on the spot, or even in media/blogs etc etc.. over a period, I believe your voices are heard. we can all make a difference.