ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2008

ವಿಚಾರ - 1

"ಹೊಯ್! ಅರಾಮನೊ? ಕಾಣ್ದೆ ಬರ್ತಿ ದಿನ ಆತು. ಕೊನೆ ಕೊಯ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ? ಅಪ್ಪಿ ಊರ್ ಕಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ನಾ? ಅರಾಮಿದ್ನಡ?" ಪ್ಯಾಟೆ ಕಡಿಗೆ ಹೊದ್ರೆ ಇದೆ ಥರ ಮಾತೆಯ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ "ಅಲ್ದೊ! ನಿಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆ ಕೂಸಿಂದು ಮದ್ವೆ ಡ್ಯೆವರ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಂದಡಲೊ? ಎಂತ ಕಥ್ಯಡ?" ಇಂಥವು ಸೆರ್ಕೈನ್ದ. ಯೊಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಓಡ್ತೆ ಇಲ್ಯಪ. ಇದೆಂಥಾ ತರ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ಪೂರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಮನೆಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಿತ್ರೆ ತೊಳಿಯೊ ಕೆಲ್ಸಿದ್ದು. ಬರ್ಲ? ಕೊನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: